Територіальні органи ДФС
у Харківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Рекомендації щодо підготовки документів, які мають подавати інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) для участі в установчих зборах

07.06.2013

Для підтвердження своєї участі в установчих зборах ІГС подають до ініціативної групи заяву, складену в довільній формі та підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Хоча постанова КМУ № 996 не містить детального опису такої заяви, доцільно, аби вона містила низку обов’язкових реквізитів, зокрема:
•повне найменування інституту громадянського суспільства (відповідно до реєстраційних документів);
•найменування ініціативної групи – отримувача заяви;
•прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти
інститут громадянського суспільства на установчих зборах;

•перелік додатків до заяви;

• контактні дані інституту громадянського суспільства;

• дату складання заяви;

•  підпис особи, що має право на вчинення дій від імені ІГС;

•  згоду ІГС на оприлюднення поданої інформації у зв’язку з його участю в установчих зборах.

Увага! З метою повноцінного забезпечення права ІГС номінувати своїх представників на членство в громадській раді ініціативним групам доцільно вважати всіх зареєстрованих уповноважених представників ІГС кандидатами на членство в громадській раді.
Приклади документів, що використовують інститути громадянського суспільства для участі в установчих зборах для формування громадської ради, наведено у додатку 1.

Разом із заявою інститути громадянського суспільства повинні подати визначений постановою КМУ № 996 перелік додатків, які є обов’язковими, а саме:
• рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).
Належить зауважити, що таким рішенням може бути наказ керівника ІГС, протокол ради (правління) ІГС або протокол конференції (загальних зборів) ІГС, що визначається безпосередньо установчими документами (статутом, положенням, установчим договором тощо) інституту громадянського суспільства. Зразок протоколу засідання правління ІГС наведено у додатку 2;

• біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.
Слід підкреслити, що хоча постанова не визначає форми та змісту такої довідки, інформація, наведена в ній, повинна розкривати основні ділові та професійні якості делегата на установчі збори. Зразок біографічної довідки наведено у додатку 3;

• копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства.
Варто зазначити, що до інститутів громадянського суспільства відноситься
21 тип непідприємницьких товариств, які реєструються на основі більш, ніж 15 спеціальних законів. Відповідно, документи, що підтверджують легалізацію ІГС, можуть мати різний вигляд та видаватися різними типами державних органів легалізації. Такими документами можуть бути: свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян, свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації, витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи тощо;

• інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох      років.
Треба наголосити, що постанова не визначає форми та змісту такої інформації, проте вона повинна розкривати основні напрямки діяльності, результати та досягнення інституту громадянського суспільства, а також містити його контактні дані. Зразок звіту про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років наведено у додатку 4.

 

Прийом заявок від інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС)

Ініціативна група здійснює прийом заявок та визначеного постановою КМУ № 996 пакета документів (а за потреби і додаткових документів, відповідно до встановленого переліку – зразки додаються) від моменту оголошення дати установчих зборів. Прийом документів здійснюється як шляхом їх особистого надання, так і поштою.
Звертаємо увагу, що секретар ініціативної групи, як уповноважена ініціативною групою особа є відповідальною за прийом документів. Прийом документів фіксується у журналі реєстрацій.
З метою забезпечення прозорості процесу прийому документів від зацікавлених ІГС останнім доцільно бути присутнім під час подачі документів та підтверджувати власним підписом передачу документів.
Упродовж усього періоду прийому реєстраційних документів зацікавлені особи та організації мають безперешкодний доступ до місця прийому документів, а також можуть отримати консультативні послуги щодо порядку прийому та оформлення документів.
Звертаємо увагу, що прийом документів від інститутів громадянського суспільства припиняється за 10 календарних днів до дати проведення установчих зборів. Отже, останній день – 08 липня 2013 року (включно).

Додаток 1

 

Зразки документів, які можуть використовувати інститути

громадянського суспільства для участі в установчих зборах із

формування громадської ради

 

 

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакета документів, необхідних для

участі в установчих зборах інститутів громадянського

суспільства з обрання нового складу громадської ради при

Головному управлінні Міндоходів у Харківській області

 

 

Шановні друзі!

 

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу громадської ради при Головному управлінні Міндоходів у Харківській області просимо уважно прочитати ці рекомендації:

 

  1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та  підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

 

  1. До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при Міндоходів (далі – Громадська рада) належать: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

 

  1. Звертаємо також увагу на те, що перелік документів, які додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, а отже, він є обов’язковим.

 

  1. Окрім обов’язкових документів необхідно надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника в електронному вигляді (на диску CD), яка розміщується на 1 аркуші формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (можливе також розміщення фото кандидата за його згоди). Під назвою «Кандидати до складу громадської ради при Головному управлінні Міндоходів у Харківській області».

 

У разі наявності додаткових запитань просимо телефонувати за номером:

702-86-37 або 702-86-57.

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Ініціативна група з підготовки

установчих зборів для обрання Громадської ради при  Головному управлінні Міндоходів у Харківській області

 

 

 

Примітка: Документи приймаються до 08 липня 2013 р. включно.

(крім вихідних та святкових днів) нарочно або засобами поштового зв’язку за адресою:     м. Харків, вул. Пушкінська,46.

 

 

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

(організації, спілки, тощо)

 

 

№ ___ від ___________ 2013 р.

                                                                                 Ініціативній групі з підготовки уста-

                                                                                 новчих зборів інститутів грома-

                                                                                 дянського суспільства по обранню

                                                                                 громадської ради при

                                                                                 Головному управлінні Міндоходів

                                                                                  у Харківській області

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації).

Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при _________________, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

Повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1. Рішення керівника ІГС (організації, спілки, тощо) (або іншого органу,  відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Копії документів про легалізацію ІГС(організації, спілки , тощо).

3. Інформація про результати діяльності ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) протягом 2011-2012 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС на членство у громадській раді (організації, спілки,тощо) (не більше 1 стор. тексту на арк. А4).

 

 

 (повна назва ІГС (організації, спілки, тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис                                                                 Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

 

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Зразок витягу з протоколу засідання правління

(ради, зборів тощо) ІГС

 

 

Витяг із протоколу

засідання правління

громадської організації (назва організації)

 

________________ 2013 року                                                             №___

м. (назва населеного пункту)

 

 

Присутні: (ПІБ);

Члени правління: (ПІБ)

 

 

Порядок денний:

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради  ___________________при Головному управлінні Міндоходів у Харківській області.

 

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради  _______________ при Головному управлінні Міндоходів у Харківській області. (ПІБ) – голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: (ПІБ): до (день, місяць, рік).

 

 

 

 

                Головуючий                                                    (ПІБ)

 

 

 

                Секретар                                                          (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на

участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює

Посада, місце роботи.

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

Країна, населений пункт.

 

Освіта

Рівень, освіти, назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність.

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах

 

 

Трудова діяльність (дата займаної посади:  з …до …)

Перерахувати всі займані посади: посада, місце роботи.

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

 

 

Членство в ІГС

З якого по який час і в якій організації.

 

Особисті досягнення

 

 

Контактна інформація

Місто, вулиця, офіс, тел., e-mail

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського

суспільства

протягом 2011 – 2012 років

 

1. Назва ІГС

 

2. Скорочена назва ІГС.

 

3. Дані про легалізацію ІГС.

 

4. Адреса, контакти.

 

5. Мета та напрями діяльності.

 

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

 

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

 

Посада уповноваженої особи           Підпис                    Ініціали, прізвище

 

 

М.П. (за наявності)

 

 

                                                                                                                        

         * Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2011–2012 років слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.