Територіальні органи ДФС
у Харківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ГУ ДФС у Харківській області від 22.06.2016 року № 3572/10/20-40-12-03-14

02.07.2016

Підпунктом 14.1.121 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі - ПК України) визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації (далі - неприбуткова організація), які не є платниками податку на прибуток підприємств повинні відповідати вимогам визначеним п.133.4 ст.133 ПК України, а саме:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
 • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп.133.4.2 п.133.4 ст.133 ПК України).

Відповідно до пп.133.4.3. п.133.4 ст.133 ПК України, у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до З1 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Крім того, Закон України від 05.07.2012 №5073-УІ Ш «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі - Закон №5073) визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.

Вимоги до установчих документів благодійних організацій встановлені ч.2 ст.14 Закону № 073 відповідно до яких установчі документи благодійної організації повинні містити:

 • найменування благодійної організації;
 • цілі та сфери благодійної діяльності;
 • органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
 • порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
 • джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 • підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.

 

Крім того, установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України (ч.З ст.14 Закону №5073).

Згідно зі статтею ч.1 статті 18 Закону №5073, державна реєстрація припинення благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» з урахуванням особливостей встановлених Законом №5073.

Також, слід зазначити, що, правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій (ч.2 ст.18 Закону №5073).

Активи, що залишаються під час ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду (ч.5 ст.18 Закону №5073).

Крім того, у випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених у частині п'ятій цієї статті, активи благодійної організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України (ч.6 ст.18 Закону №5073).

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Діяльність органів Державної фіскальної служби України регламентовано Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

Так, ПК України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Таким чином, органи Державної фіскальної служби України виконують свої повноваження суворо в межах покладених на нього функцій (процедур), а отже, суворо в межах своєї компетенції та не мають права вчиняти дії, які виходять за межі наданих прав чи повноважень.

Враховуючи викладене до повноважень органів ДФС не відноситься здійснення аналізу статутних документів благодійних організацій, в тому числі, на предмет внесення/невнесення змін до статутних документів.

 

 Заступник начальника                                                         Н.В. Свєтош

До списку